Ogólne Warunki Handlowe

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (w dalszej części zwane OWH) mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży produktów i usług, zawieranych między niceshops GmbH a klientami będącymi przedsiębiorcami. Ponadto specjalne warunki i uwagi dotyczące poszczególnych produktów są przedstawione w odpowiednim cenniku.

Warunki te są przeznaczone wyłącznie dla kupujących, którzy są przedsiębiorcami (§ 1 UGB). W przypadku wszystkich zamówień składanych przez konsumenta obowiązują odrębne warunki i postanowienia.

Wszystkie oferty są niewiążące i niezobowiązujące, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej.

Klient jest związany złożonym zamówieniem przez okres jednego miesiąca.

W przypadku, jeżeli dokument dostawy zawiera rozszerzenia, ograniczenia lub inne zmiany związane z zamówieniem, klient zostanie poinformowany o tym na piśmie. Przyjmuje się, że klient akceptuje zmiany, jeśli nie złoży on natychmiastowego sprzeciwu na piśmie.

Ceny / płatności

W przypadku braku specjalnej umowy obowiązują ceny podane w cenniku w dniu wysyłki wraz z podatkiem VAT. Minimalna wartość zamówienia jest podana w cenniku. W przypadku zamówień o wartości niższej niż wskazana kwota minimalna mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty za wysyłkę i opakowanie. Klient zostanie o tym poinformowany przed wysyłką. W przypadku dużych dostaw, dla których wymagany jest transport palet, obowiązują oddzielne koszty wysyłki.

Faktury płatne są zasadniczo w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru, bez potrąceń, o ile nie ustalono inaczej.

W przypadku niewywiązania się z wyznaczonego terminu płatności zostaną naliczone odsetki w wysokości 10% ceny zakupu.

Pierwsze 3 zamówienia wymagają przedpłaty. Przy składaniu czwartego zamówienia można uzgodnić inną formę płatności, pod warunkiem, że nie ma żadnych uzasadnionych zastrzeżeń tj. opóźnienie zapłaty. Przedpłatę należy uiścić w następujący sposób: cała kwota musi zostać zapłacona w ciągu 7 dni roboczych od daty wystawienia faktury. W przypadku nieotrzymania płatności w wyznaczonym terminie zamówienie może zostać anulowane bez dalszego powiadomienia.

Klient ma prawo do wstrzymania płatności lub roszczeń wzajemnych, tylko w przypadkach, gdy jego roszczenia zostały potwierdzone i są zgodne z prawem.

Dostawa

Ryzyko przechodzi na klienta, gdy tylko przekażemy towar przewoźnikowi / spedytorowi.

Ogólnie rzecz biorąc, bardzo starannie przestrzegamy naszych informacji dotyczących okresu dostawy. Należy jednak pamiętać, że mogą występować odstępstwa i że podane informacje nie są wiążące.

Siła wyższa, wymagania urzędowe i inne okoliczności, niezależne od nas, w szczególności trudności związane z zakupem materiałów, zwalniają nas z obowiązku dostarczenia na czas trwania ich skutków. Jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od umowy, jeżeli wykonanie umowy jest nieuzasadnione z powyższych przyczyn. Nabywca ma również prawo do odstąpienia od umowy.

Jeżeli klient nas ustali - biorąc pod uwagę ustawowe wyjątki - trzy tygodnie po wygaśnięciu niewiążącej daty dostawy, ale co najmniej 30-dniowy okres karencji dla wykonania i terminu nie jest spełniony, klient jest objęty ustawowymi przepisami o odrzuceniu świadczenia w przeciągu dwóch tygodni. Okres karencji musi zostać ustalony na piśmie, wyraźnie określony jako taki i zawierać wskazanie, że przyjęcie towaru zostanie odrzucone po upłynięciu tego terminu.

Miejsce spełnienia i miejsce wykonania jest siedzibą firmy niceshops GmbH.

Wykorzystanie znaków towarowych i prawa własności przemysłowej

niceshops GmbH oferuje najnowsze informacje i zdjęcia dotyczące produktów objętych umową. Materiały te mogą być wykorzystywane przez klientów w zwykły sposób. Jeśli potrzebne są dodatkowe informacje lub planowane są większe promocje i/lub kampanie reklamowe, prosimy o wcześniejszy kontakt.

Zastrzeżenie własności

Zastrzegamy wszelkie prawa własności oraz prawa autorskie do modeli, rysunków, fotografii, materiałów lub informacji niematerialnych - również w formie elektronicznej. Nie mogą one być udostępniane osobom trzecim bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

Zastrzegamy sobie prawo własności do dostarczonego towaru do wypełnienia wszystkich zobowiązań wynikających ze stosunku handlowego z zamawiającym tzn. do momentu otrzymania całkowitej zapłaty za zamówienie. Klient nie może sprzedawać, zastawić zastrzeżonego towaru ani przenieść prawa własności w celu zabezpieczenia.

Zastrzegamy sobie również prawo własności towarów do momentu całkowitej spłaty wszystkich roszczeń, także przyszłych roszczeń, w tym roszczeń dodatkowych wynikających z relacji handlowych i salda na bieżącym rachunku bankowym.

Ze względu na zachowanie tytułu własności możemy zażądać zwrotu towaru zastrzeżonego, a klient jest zobowiązany do zwrotu towaru w przypadku naszego odstąpienia od umowy.
Przy niezgodnym z umową zachowaniu zamawiającego, zwłaszcza przy braku płatności należnej ceny zakupu, mamy prawo odebrać towar lub przekazać roszczenia podmiotowi zewnętrznemu.

Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować nas o zajęciu towaru przez osobę trzecią i ponieść wszelkie koszty.

Rękojmia i gwarancja

Prawo klienta do złożenia reklamacji zakłada, że ​​należycie wypełnia on obowiązek przeprowadzenia kontroli i złożenia skargi na podstawie § 377 UGB. W przypadku reklamacji odrzuconych towarów nie można użyć lub odsprzedać. Odsprzedaż jest uważana za zatwierdzenie towarów i jako spełnienie umowy i wyklucza roszczenia z tytułu wad w tym zakresie.

Klient musi niezwłocznie poinformować nas na piśmie o szkodzie transportowej i udokumentować go dostawcy.

Wszelkie warunkowe różnice w rozmiarze, zawartości, materiałach, wadze lub kolorze są dozwolone w ramach standardowej tolerancji.

W przypadku wad materiałowych i prawnych dostawy, zapewniamy następujące wyłączenia dalszych roszczeń - z zastrzeżeniem przepisów o odpowiedzialności tych warunków - w następujący sposób:

  • Jako rękojmia, wszystkie te części mają zostać bezpłatnie wymienione według naszego uznania, które okazują się być wadliwe w wyniku okoliczności przed przeniesieniem ryzyka. Wykrywanie takich wad należy niezwłocznie zgłosić na piśmie. Wymienione towary stają się naszą własnością.
  • W zakresie przepisów ustawowych klient ma prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli - biorąc pod uwagę ustawowe wyjątki - zezwalamy na rozsądny dodatkowy okres, wynoszący co najmniej 30 dni na dostawę zastępczą z powodu istotnej wady. Redukcja jest wykluczona.
  • Nie udziela się gwarancji w szczególności w następujących przypadkach: niewłaściwe lub niefachowe użytkowanie, naturalne zużycie (w szczególności opakowanie), niewłaściwe lub nieostrożne traktowanie lub przechowywanie, czynniki chemiczne lub środowiskowe - o ile nie ponosimy za nie odpowiedzialności.

Odpowiedzialność

Wykluczamy odpowiedzialność za nieznaczne zaniedbanie i proste rażące niedbalstwo, chyba że jest to szkoda na zdrowiu.

Zwroty

Zwroty są akceptowane tylko po uzyskaniu pisemnej zgody. Może - jeżeli warunki są spełnione - zostać wystawiony bon. Nie ma możliwości zwrotu pieniędzy.

Wszystkich zwrotów dotyczą poniższe zasady:

  • Rekompensata (częściowa) zależy od stanu zwróconego towaru.
  • Tylko towary zakupione od klienta za pośrednictwem firmy niceshops GmbH zostaną odebrane. Zwrot towaru następuje tylko po wyraźnej uprzedniej pisemnej obietnicy firmy niceshops GmbH.
  • Przeterminowane towary nie zostaną odebrane ani wymienione. Bezpłatna wymiana dotyczy tylko produktów, które nie mogą zostac sprzedane ze względu na udowodnione wady fabryczne/produkcyjne, wysyłkowe lub wady opakowania.

Dane o firmie

Klient zobowiązuje się do niezwłocznego zgłaszania zmian w danych biznesowych, takich jak na przykład: zmiany w danych bankowych, przeniesienie działalności, leasing lub sprzedaży.

Zmiana ogólnych warunków / rezerwacja zmian

Jesteśmy uprawnieni do jednostronnej zmiany niniejszych ogólnych warunków, o ile jest to konieczne w celu wyeliminowania późniejszych naruszeń równoważności lub dostosowania do zmienionych warunków prawnych lub technicznych. Poinformujemy klienta o zmianie za pomocą ostatniego znanego adresu e-mail. Zmiana staje się integralną częścią umowy, jeśli klient nie przeczy nam w formie pisemnej lub tekstowej w ciągu sześciu tygodni od otrzymania zawiadomienia o zmianie.

Postanowienia końcowe

Postanowienia dotyczące ochrony danych są zawarte w polityce prywatności. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych warunków będzie nieskuteczne, ważność pozostałych postanowień pozostanie nienaruszona.

Językiem umowy jest niemiecki. Prawo austriackie stosuje się do stosunku umownego. Właściwym sądem w jest sąd w Graz.